Mācību ilgums:
Programmā 20V- 6 gadi (1.-6. klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)

Mācību priekšmeti:
Akordeona spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana

Akordeona spēles skolotāja: Marita Karpa

Dokumenti:

Akordeona spēles programmas licence

Kolektīvā muzicēšana – Akordeona spēlē

Akordeona spēles mācību programma

Akordeona spēles izglītības programma

Orķestris

Solfedžo

Vispārējās klavieres

Mūzikas literatūra