Mācību ilgums:
Programmā 20V- 6 gadi (1.-6. klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)

Obligātie mācību priekšmeti:
Trompetes spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana

Trompetes spēles skolotājs: Ziedonis Puķītis

Dokumenti:

Trompetes spēle izglītības programma

Trompetes spēle mācību programma

Trompetes spēles programmas licence

Solfedžo

Mūzikas literatūra

Vispārējās klavieres