Audzēkņiem tiek piedāvātas šādas licencētas un akreditētas izglītības programmas:

 • „Taustiņinstrumentu spēle” – klavierspēle, akordeona spēle;
 • „Stīgu instrumentu spēle” – vijoles spēle;
 • „Pūšaminstrumentu spēle” – saksofona spēle, trompetes spēle, klarnetes spēle, eifonija spēle un flautas spēle;
 • „Vizuāli plastiskā māksla” – gleznošana, zīmēšana, darbs materiālā, veidošana, mākslas valodas pamati.

 

Skolā:

 • Jaunradi un radošo darbību nodrošina izmantojot kursos gūto pieredzi, jaunākās tehnoloģijas;
 • Pozitīvas sadarbības rezultātā nodrošina mācību procesa nepārtrauktību un tā norises daudzveidību;
 • Audzēkņus motivē radošiem uzdevumiem individuāli, piedāvājot mazāk tradicionālas metodes, citādākus darba paņēmienus un izmantojot visus mājās pieejamos resursus uzdevumu izpildei;
 • Pedagogi apkopo audzēkņus darbus (mūzikā/mākslā), gatavojoties mācību priekšmetu apguves prezentācijai un radošo darbu izstādei;
 • Pedagogi ar audzēkņiem plāno dalību konkursos/festivālos, darbojoties pie tehnikas pilnveides un teorētisko zināšanu apguves.
 • Svarīga loma ir pozitīvas vides veidošanai, kurā visi mācību procesā iesaistītie var izjust labbūtību un drošību;
 • Pedagogi un audzēkņi piedalās dažādos vietējai kopienai nozīmīgos pasākumos, skolai izveidojusies cieša sadarbība ar Skrīveru SAC “Ziedugravas”, Aizkraukles novada sporta centru, Skrīveru Kultūras centru, Skrīveru dienas aprūpes centru, A.Upīša Skrīveru memoriālo muzeju, Skrīveru PII “Sprīdītis” un “Saulēni”, A.Upīša Skrīveru vidusskolu, Skrīveru bērnu bibliotēku.

 

2020./2021.m.g. audzēkņi piedalījušies šādos konkursos, festivālos:

 • Starptautiskais akordeonistu konkurss “Concord of Sounds” (M.Džeriņa 3.vieta, A.Rakstiņš 3.vieta, ped. Marita Karpa)
 •  IV Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem (K.Posnija pateicība, ped. Tīna Sipčenoka)
 • Karikatūru zīmēšanas konkurss “Pa-smejies!” (A.Zariņš, N.Uzulnieks, M.Kondrāte, A.Zarāne, L.Ulme, S.Barkāne, R.Štauere, B.Gribute, E.Vanags, L.Mārtiņa, R.Korņilovs – pateicības, ped. Velga Klints)
 • Keramikas Dizaina konkurss “Trauks ūdenim” (R.Korņilovs 3.vieta, E.Appena, D.Saldava – pateicības, ped. Velda Miziša)

2021./2022.m.g. audzēkņi piedalījušies šādos konkursos, festivālos:

 • Kokneses Mūzikas skolas rīkotais III Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss (M.Džeriņa 3.vieta, ped. Marita Karpa)
 • XIX Starptautiskais akordeonistu – solistu konkurss “Naujene 2022” (M.Džeriņa 3.vieta, ped. Marita Karpa)
 • Starptautiskais akordeona spēles konkurss “Concord of Sounds” (M.Džeriņa 2.vieta, ped. Marita Karpa)
 • Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas organizētais jauno mākslinieku konkurss “Stīgo, radi Bolderājā!” (L.Aleksandrova 3.vieta, ped. Velga Klints)
 • V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu Flautas spēles konkurss “Flautu balsis” (K.Posnija 3.vieta, P.Dīce pateicība, ped. Tīna Sipčenoka)
 •  VII Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss (K.Posnija atzinība, P.Dīce piedalīšanās, ped. Tīna Sipčenoka)
 • Jaunrades konkurss “Skaņuraksti Ādažos 2022” (A.Anufrijeva atzinība, ped. Jolanta Puķīte)
 • Valsts konkurss mākslā (E.Appena laureāte, ped.Madara Kantāne)
 • III Akordeona ansambļu un orķestru lielkoncerts – festivāls (akordeona spēles audzēkņi, ped. Marita Karpa)
 •  Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Latvijas Bankas organizētais zīmējumu konkurss “Mūsu pasaule, mūsu nākotne” (E.Strazdiņa, A.Zariņš, K.Plukšs, G.Ielejs, S.Barkāne, R.Rūze, R.Štauere, A.Zarāns – laureāti, ped. Madara Kantāne un Inga Melne)

2022./2023.m.g. audzēkņi piedalījušies šādos konkursos, festivālos:

 • VI Starptautiskais gleznošanas konkurss “Vilnis Lielupē” 2022 (S.Rūze 2.vieta, R.Rūze, L.Aleksandrova, G.Ielejs, E.Trunova – pateicības, ped. Velga Klints)
 • Zemgales reģiona mūzikas skolu klavierspēles 7.klases audzēkņu festivāls – koncerts “Prieks muzicēt!” (L.Simanoviča, K.Štube, E.Landrāte, ped. Regīna Rezņikova un Vita Ervalde)
 • XVII Starptautiskais klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss “Koknese 2022” (K.Miščenko atzinība, ped. Vita Ervalde)
 • Valsts konkurss IP Vijoles spēle (A.Anufrijevai II kārtā – 2.vieta, finālā – 3.vieta, ped. Rūdolfs Bahmanis)
 • IV Vidzemes Mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs (A.Anufrijeva pateicība, ped. Baiba Vecvanaga)
 • VIII Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivāls Vispārējās klavieres (K.Posnija pateicība, ped. Vita Ervalde)
 • VI Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene WIND 2023” (A.Babre, ped. Ivo Jašs)
 • VII jauno pianistu festivāls “Debija 2023” (K.Miščenko pateicība, ped. Vita Ervalde)
 • VII Starptautiskais mūzikas skolu akordeona spēles audzēkņu – solistu konkurss (M.Džeriņa 2.vieta, K.Gobiņš 3.vieta, ped. Marita Karpa)
 • V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkurss – festivāls (jauktais instrumentālais ansamblis P. Dīce (flauta) un A. Rakstiņš (akordeons) 1.vieta, ped. Marita Karpa; flautu kvartets – T. Vektere, A. Kraukle, L. Karaļkeviča un M. Seļivanova 2.vieta, ped. Tīna Sipčenoka; akordeonistu duets – M. Džeriņa un R.Barkāns 3.vieta, ped. Marita Karpa)
 • Jāņa Cimzes Starptautiskais instrumentālo trio konkurss (jauktais instrumentālais ansamblis K. Štube (klavieres), A.Anufrijeva (vijole), K.Gobiņš (akordeons) 2.vieta, ped. Marita Karpa)
 • Tradicionālās muzicēšanas konkurss “KLABERJAKTE 2023”  (KAEMA finālā II pakāpe, ped. Maruta Mīlīga)
 • 2nd International Mark Rotkho Competition of Young performers of Modern music (B.Babre diploma of honour, ped. Vita Ervalde)
 • Noras Novikas XI Starptautiskais mazās kamermūzikas konkurss (jauktais instrumentālais ansamblis K. Štube (klavieres), A.Anufrijeva (vijole), K.Gobiņš (akordeons) 3.vieta, ped. Marita Karpa; flautu kvartets – T. Vektere, A. Kraukle, L. Karaļkeviča un M. Seļivanova 3.vieta, ped. Tīna Sipčenoka; jauktais instrumentālais ansamblis P.Dīce (flauta), K.Posnija (flauta), B.Babre (klevieres) piedalīšanās, ped.Tīna Sipčenoka)
 • XX Starptautiskais akordeonistu-solistu konkurss “Naujene 2023” (M.Džeriņa 3.vieta, ped.Marita Karpa)