Mācību ilgums:
Programmā 20V – 8 gadi (1.-8. klase; iespēja turpināt mācības 9. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)

Mācību priekšmeti:
Klavierspēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, kolektīvā muzicēšana

Klavierspēles skolotājas: Vita Ervalde, Regīna Rezņikova, Baiba Vecvanaga, Evija Cepure

Dokumenti:

Klavierspēles programmas licence

Ritma ansamblis

Kolektīvā muzicēšana – Klavierspēlē

Klavierspēles mācību programma

Klavierspēles izglītības programma

Solfedžo

Mūzikas literatūra