Skrīveru novada dome noteikusi mācību maksu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā:
  • Mācības profesionālās ievirzes programmās –  7.11 € mēnesī

  • Mācību maksu iekasē par mācību laiku no 1.septembra līdz 31.maijam.

Mācību maksu par katru mēnesi līdz mēneša 25. datumam jāmaksā Skrīveru novada domes centralizētās grāmatvedības kasē vai ar pārskaitījumu:

Saņēmējs:

Skrīveru novada dome
Reģistrācijas Nr.: 90000074704
AS Swedbank, kods HABALV22,
Konta Nr.: LV54 HABA 0551 0284 35371

Lūdzam obligāti norādīt maksājuma mērķi:

Mācību maksa – Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā, izglītojamā vārds, uzvārds, gads un mēnesis, par kuru tiek veikta samaksa.

 

Mācību maksas atlaides tiek piešķirtas:

  • 50 procentu apmērā no mācību maksas:

izglītojamajam, kurš ir tādas ģimenes loceklis, kas atzīta par maznodrošinātu – uz laiku, kamēr ir spēkā maznodrošinātas ģimenes statuss;

  • mācību maksas 100 procentu atvieglojums:bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām;izglītojamajam, kurš ir tādas ģimenes loceklis, kas atzīta par trūcīgu – uz laiku, kamēr ir spēkā trūcīgas ģimenes statuss;izglītojamajam, kurš ir daudzbērnu ģimenes loceklis Bērnu tiesību aizsardzības likuma tiesību normu  izpratnē

Mācību maksas atvieglojumi piemērojami izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Skrīveru novada administratīvajā teritorijā, vai, ja vismaz viena no izglītojamā vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Skrīveru novada administratīvajā teritorijā.

Lai saņemtu mācību maksas atvieglojumu, izglītojamā vecāks/aizbildnis Izglītības iestādes direktoram iesniedz iesniegumu, minot mācību maksas atvieglojuma pamatu, un izglītības iestādes izziņu nepieciešamības gadījumā iesniegumam pievienojot rakstiskus pierādījumus par minētajiem apstākļiem.

Dokumenti:

Par mācību maksu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā