Aizkraukles novada pašvaldības dome noteikusi mācību maksu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā:

  • Mācības profesionālās ievirzes programmās –  15 € mēnesī
  • Audzēkņiem, kuriem nav deklarēta dzīvesvieta Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā, vai, ja vismaz viena no izglītojamā Vecākam dzīvesvieta nav deklarēta Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā, līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamajam tiek noteikts 30 € mēnesī, izņemot gadījumus, kad Skola ir izglītojamā deklarētajai dzīves vietai tuvākā šāda tipa profesionālas ievirzes skola.
  • Mācību maksu iekasē par mācību laiku no septembra līdz 31.maijam.
  • Mācību maksa par kārtējo mēnesi samaksājams Aizkraukles novada pašvaldības kasē (Vienotā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centra telpās Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē) vai kredītiestādes kontā līdz 25. datumam, pamatojoties uz audzēkņu vecākiem personīgi izsniegto vai elektroniski nosūtīto rēķinu.

Mācību maksas atlaides tiek piešķirtas:

  • ​50 procentu apmērā no mācību maksas:

izglītojamajam, kurš ir tādas ģimenes loceklis, kas atzīta par maznodrošinātu – uz laiku, kamēr ir spēkā maznodrošinātas ģimenes statuss; Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā mācās vismaz divi bērni no vienas ģimenes.

  • mācību maksas 100 procentu atvieglojums: bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām; izglītojamajam, kurš ir tādas ģimenes loceklis, kas atzīta par trūcīgu – uz laiku, kamēr ir spēkā trūcīgas ģimenes statuss; izglītojamajam, kurš ir daudzbērnu ģimenes loceklis Bērnu tiesību aizsardzības likuma tiesību normu  izpratnē.

Mācību maksas atvieglojumi piemērojami izglītojamajiem,  kuru dzīvesvieta deklarēta Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā, vai, ja vismaz viena no izglītojamā vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad Skrīveru Mūzikas un mākslas skola ir izglītojamā deklarētajai dzīves vietai tuvākā šāda tipa profesionālas ievirzes skola.

 

Lai saņemtu mācību maksas atvieglojumu, izglītojamā vecāks/aizbildnis Izglītības iestādes direktoram iesniedz iesniegumu, minot mācību maksas atvieglojuma pamatu.

Dokumenti:

Aizkraukles novada domes 2022. gada 16. jūnija saistošie noteikumi Nr. 2022/16 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Aizkraukles novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”. https://likumi.lv/ta/id/334068

Iesniegums par mācību maksas atvieglojumu