Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā 2022./2023.mācību gadā mācās 184 audzēkņi: 85 profesionālās ievirzes izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu spēle un 99 profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla.

 

Audzēkņiem tiek piedāvātas šādas licencētas un akreditētas izglītības programmas:

 • „Taustiņinstrumentu spēle” – klavierspēle, akordeona spēle;
 • „Stīgu instrumentu spēle” – vijoles spēle;
 • „Pūšaminstrumentu spēle” – saksofona spēle, trompetes spēle, klarnetes spēle, eifonija spēle un flautas spēle;
 • „Vizuāli plastiskā māksla” – gleznošana, zīmēšana, darbs materiālā, veidošana, mākslas valodas pamati.

 

Skolā:

 • Jaunradi un radošo darbību nodrošina izmantojot kursos gūto pieredzi, jaunākās tehnoloģijas;
 • Pozitīvas sadarbības rezultātā nodrošina mācību procesa nepārtrauktību un tā norises daudzveidību;
 • Audzēkņus motivē radošiem uzdevumiem individuāli, piedāvājot mazāk tradicionālas metodes, citādākus darba paņēmienus un izmantojot visus mājās pieejamos resursus uzdevumu izpildei;
 • Pedagogi apkopo audzēkņus darbus (mūzikā/mākslā), gatavojoties mācību priekšmetu apguves prezentācijai un radošo darbu izstādei;
 • Pedagogi ar audzēkņiem plāno dalību konkursos/festivālos, darbojoties pie tehnikas pilnveides un teorētisko zināšanu apguves.

Tradīcijas:

 • Koncertu – izstāžu cikli “Arī es..” un “Pavasarī”
 • Ziemassvētku un pavasara koncerti – izstādes
 • Izlaiduma koncerts – izstāde un administrācijas tikšanās ar absolventiem un viņu ģimenēm
 • Mācību gada atklāšanas un noslēguma pasākumi SMMS audzēkņiem
 • Tikšanās ar 1.klases un jaunpienākušo audzēkņu vecākiem

 

Realizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts:

 • “Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 3594 EUR vērtībā. Iegādātas 6 grafiskās planšetes.

Realizēts Lauku atbalsta dienesta projekts:

 • “Par skaistu un drošu vidi Skrīveros” 26952.50 EUR vērtībā. Labiekārtota skolas teritorija.

 

Izglītības iestādes vides kvalitātes paaugstināšana:

Nākotnes vīzija – skola ar labiekārtotu teritoriju un modernizētu materiāli tehnisko bāzi, piesaistot projektu finansējumus.