Skrīveru Mūzikas un mākslas skola ir Skrīveru novada Domes dibināta izglītības iestāde. Skola dibināta 1989. gada 4. maijā. Sākumā kā Skrīveru mūzikas skola (Stučkas rajona TDP IK 1989. gada 29. marta lēmums Nr.4). Izglītības programma Vizuāli plastiskā māksla tika pievienota 2005. gada 1. septembrī (Skrīveru novada domes 2005. gada 30. jūnija lēmums Nr. 8.2). Skola iegūst nosaukumu Skrīveru Mūzikas un mākslas skola (turpmāk – skola).

2018.gada 1.janvārī skola iegūst jaunas renovētās 1. un 3. stāva telpas Daugavas ielā 85, Skrīveros. 1.stāva platība 488.61 m2, 3. stāva platība 474.86 m2. Iestādē ir 15 mācību telpas. Skolas 1. stāvā ir 88 m2 liela kamerzāle ar 70 vietu skaitu.

Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un mākslā.

Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā 2022./2023.mācību gadā mācās 184 audzēkņi: 85 profesionālās ievirzes izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu spēle un 99 profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla.

 

Audzēkņiem tiek piedāvātas šādas licencētas un akreditētas izglītības programmas:

 • „Taustiņinstrumentu spēle” – klavierspēle, akordeona spēle;
 • „Stīgu instrumentu spēle” – vijoles spēle;
 • „Pūšaminstrumentu spēle” – saksofona spēle, trompetes spēle, klarnetes spēle, eifonija spēle un flautas spēle;
 • „Vizuāli plastiskā māksla” – gleznošana, zīmēšana, darbs materiālā, veidošana, mākslas valodas pamati.

Skolā:

 • Jaunradi un radošo darbību nodrošina izmantojot kursos gūto pieredzi, jaunākās tehnoloģijas;
 • Pozitīvas sadarbības rezultātā nodrošina mācību procesa nepārtrauktību un tā norises daudzveidību;
 • Audzēkņus motivē radošiem uzdevumiem individuāli, piedāvājot mazāk tradicionālas metodes, citādākus darba paņēmienus un izmantojot visus mājās pieejamos resursus uzdevumu izpildei;
 • Pedagogi apkopo audzēkņus darbus (mūzikā/mākslā), gatavojoties mācību priekšmetu apguves prezentācijai un radošo darbu izstādei;
 • Pedagogi ar audzēkņiem plāno dalību konkursos/festivālos, darbojoties pie tehnikas pilnveides un teorētisko zināšanu apguves;
 • Svarīga loma ir pozitīvas vides veidošanai, kurā visi mācību procesā iesaistītie var izjust labbūtību un drošību;
 • Pedagogi un audzēkņi piedalās dažādos vietējai kopienai nozīmīgos pasākumos, skolai izveidojusies cieša sadarbība ar Skrīveru SAC “Ziedugravas”, Aizkraukles novada sporta centru, Skrīveru Kultūras centru, Skrīveru dienas aprūpes centru, A.Upīša Skrīveru memoriālo muzeju, Skrīveru PII “Sprīdītis” un “Saulēni”, A.Upīša Skrīveru vidusskolu, Skrīveru bērnu bibliotēku.

Tradīcijas:

 • Koncertu – izstāžu cikli “Arī es..” un “Pavasarī”
 • Ziemassvētku koncerts – izstāde “Ziemai atnākot”
 • Pavasara koncerts – izstāde “Atkusnis”
 • Izlaiduma koncerts – izstāde un administrācijas tikšanās ar absolventiem un viņu ģimenēm
 • Mācību gada atklāšanas un noslēguma pasākumi SMMS audzēkņiem
 • Tikšanās ar 1.klases un jaunpienākušo audzēkņu vecākiem
 • “Muzikāli mākslinieciskais sports”

 

Realizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts:

 • “Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 3594 EUR vērtībā. Iegādātas 6 grafiskās planšetes.

Realizēts Lauku atbalsta dienesta projekts:

 • “Par skaistu un drošu vidi Skrīveros” 26952.50 EUR vērtībā. Labiekārtota skolas teritorija.

 

Izglītības iestādes misija – mūzikas un mākslas skola atvērta radošai darbībai ar daudzveidīgu izglītības programmu piedāvājumu izglītojamo konkurētspējas veidošanai.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – uz inovatīvu darbību vērsts, cieņpilns audzēknis, kas mērķtiecīgi virzās uz izaugsmi profesionālajā jomā.

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – radošums, atvērtība, izaugsme.

 

2021./2022.māc.g. vidējo profesionālo izglītību turpina apgūt 2 skolas absolventi –Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, Ogres tehnikumā.

2022./2023. māc.g. vidējo profesionālo izglītību turpina apgūt 5 skolas absolventi –  grafiskā, vides, reklāmas un produktu dizaina jomās Ogres tehnikumā. Grafisko dizainu apgūst Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. Tāpat turpina mācīties Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā un Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā produktu dizainā.

2023./2024. m.g. profesionālo vidējo izglītību turpina apgūt 9 skolas absolventi. Specializāciju Klavierspēle Jelgavas Mūzikas vidusskolā. Specializāciju Mūzikas teorija Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā. Grafiskā, vides, reklāmas un produktu dizaina jomās Ogres tehnikumā un Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. 2016./2017.gada absolventes mācības turpināja Ogres tehnikumā, Ekonomikas un Kultūras augstskolā, datorspēļu dizaina specializācijā, kā arī Rīgas Tehniskajā universitātē Apģērbu un tekstila tehnoloģiju fakultātē.