Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā 2019./2020.mācību gadā mācās 170 audzēkņi: 84 profesionālās ievirzes izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu spēle un 86 profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla.

 

Audzēkņiem tiek piedāvātas šādas licencētas un akreditētas izglītības programmas:

 • „Taustiņinstrumentu spēle” – klavierspēle, akordeona spēle;
 • „Stīgu instrumentu spēle” – vijoles spēle;
 • „Pūšaminstrumentu spēle” – saksofona spēle, trompetes spēle, klarnetes spēle, eifonija spēle un flautas spēle;
 • „Vizuāli plastiskā māksla” – gleznošana, zīmēšana, darbs materiālā, veidošana, mākslas valodas pamati.

 

Skolā:

 • Jaunradi un radošo darbību nodrošina izmantojot kursos gūto pieredzi, jaunākās tehnoloģijas;
 • Pozitīvas sadarbības rezultātā nodrošina mācību procesa nepārtrauktību un tā norises daudzveidību;
 • Audzēkņus motivē radošiem uzdevumiem individuāli, piedāvājot mazāk tradicionālas metodes, citādākus darba paņēmienus un izmantojot visus mājās pieejamos resursus uzdevumu izpildei;
 • Pedagogi apkopo audzēkņus darbus (mūzikā/mākslā), gatavojoties mācību priekšmetu apguves prezentācijai un radošo darbu izstādei;
 • Pedagogi ar audzēkņiem plāno dalību konkursos/festivālos, darbojoties pie tehnikas pilnveides un teorētisko zināšanu apguves.

 

Audzēkņi piedalījušies šādos konkursos, festivālos:

 • VI Kamermūzikas festivālā “Rudens krāsas mūzikā”;
 • III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkursā “Sudraba flauta” 6.kl.audzēkne B.Babre iegūst Diplomu (atzinību);
 • Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 20V IP Akordeona spēle audzēkņu Valsts konkursa I un II kārtā;
 • XXV Latvijas Mūzikas skolu pūšminstrumentu izpildītāju konkursā;
 • “IV Mazajā Augusta Dombrovska konkursā”;
 • “Etno, folk, tautas mūzika mūsdienu ritmos” festivālā;
 • Valsts konkursa I kārtā Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem.

 

Tradīcijas:

 • klases audzēkņu un vecāku tikšanās;
 • Koncertu – izstāžu cikls “Arī es”.

 

Realizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts:

 • “Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 3594 EUR vērtībā. Iegādātas 6 grafiskās planšetes.

Realizēts Lauku atbalsta dienesta projekts:

 • “Par skaistu un drošu vidi Skrīveros” 26952.50 EUR vērtībā. Labiekārtota skolas teritorija.

 

Izglītības iestādes vides kvalitātes paaugstināšana:

Nākotnes vīzija – skola ar labiekārtotu teritoriju un modernizētu materiāli tehnisko bāzi, piesaistot projektu finansējumus.