Iepazīties ar noteikumiem!

Lai novērstu COVID – 19 izplatības iespējas mūsu skolā, aicinām iepazīties ar noteikumiem gan audzēkņus, gan vecākus.

Radīsim drošus apstākļus mūsu skolā!

 

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID – 19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības