2021./2022.m.g. stundu saraksti

Lai gūtu precīzāku informāciju par audzēkņu dalījumu grupās, lūdzu, vērsties pie mācību priekšmetu pedagogiem.

Stundu saraksts vizuāli plastiskās mākslas programmā 2021. – 2022. mācību gada I pusgadam

Stundu saraksts mūzikas programmās 2021. – 2022. mācību gada I pusgadam